Verhalen

Betaalbaar en beschikbaar

Angela van de Loo, 24 juli 2015, 09:00
De woningbouwcorporatie die we hier aanhalen, is niet de enige corporatie die kampt met het vraagstuk 'hoe implementeren we eigenaarschap in de organisatie'.

Het valt niet mee, omdat we vaak blijven hangen aan oude patronen en structuren. Of het nu gaat om leiderschap of de manier waarop we ons organiseren. Eerder ingezette veranderingstrajecten bleken bij deze corporatie geen wortel te schieten, omdat er niet wezenlijk iets veranderde in de attitude van de mensen. Desgevraagd gaf iedereen de goede antwoorden op de vraag waar het naar toe moest (de business agenda) maar in de persoonlijke betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel (de human agenda) veranderde in de kern niet veel. De verbinding met de eigen doelen en ambities van de medewerkers - en die van de teams - met de doelen van de verandering (waarom doen we dit) kwam niet tot stand. 

In het door Target Point voorgestelde traject zijn we begonen met het op alle niveaus creëren van draagvlak voor de transitie, het verbinden van de zakelijke met de sociale agenda. We tekenden de 'dubbele lemniscaat' en die sprak aan. Samen met het transitieteam, HR en communicatie. Waarom is deze verandering nodig? Wat vraagt dat van mij en mijn rol? Hoe kan ik daarover in gesprek met bestuur, MT en sleutelfiguren? 

YOU TEACH BEST, WHAT YOU NEED TO LEARN THE MOST

Met een leiderschapsleergang hebben we het management getraind in hun nieuwe rol om te groeien naar teamcoach. We zijn met hen als c0-facilitators de anderen in het bedrijf gaan coachen en trainen. Deze train-the-trainer methodiek werkt vooral zo goed, omdat de trainees later zelf ook weer trainers zijn. Veranderen en verankeren gaan zo hand in hand. Uiteindelijk werk je op deze manier toe naar een zelfsturende, zichzelf coachende organisatie. Meer informatie? Neem contact op met Anne Kozica.

gerelateerd

winnende teams

Guide to Change, 30 juni 2015, 11:00
Winnende teams herken je op afstand. Ze hebben een ontwikkeling doorgemaakt en de belangrijkste frustraties van teamwork zijn overwonnen. In de nieuwe netwerksamenleving is het (kunnen) werken in teamverband, en vaak zelfs in meerdere teams tegelijk, een conditio sine qua non. Doordat mensen niet meer als individu 'onder' een baas werken maar in teamverband meer eigen verantwoordelijkheid krijgen, kan de creativiteit, de flexibiliteit, de productiviteit en het werkplezier tot grote hoogte stijgen. Wat maakt dan het ene team dan zo veel beter dan het andere? Wat maakt het verschil tussen een groepje professionals met een gezamenlijk doel en een sterk, winnend team?
 
Voor winnend teamwork is het niet genoeg om hiërarchie en sturing af te schaffen. Ja, de beweging van onderop is belangrijk: we willen immers dat ieder zijn of haar kennis, kunde en ideeën maximaal voor de organisatie inzet. Maar juist in de ècht succesvolle teams is er sprake van zéér heldere afspraken over sturing (wie stuurt waarop), een dwingende structuur met betrekking tot de samenwerking en de regels van het team (wat spreken we af, hoe doen we het, wie doet wat). Target Point begeleidt teamontwikkeling en de verduurzaming van winnende teams.

Teamontwikkeling 

Het samenstellen, ontwikkelen en verduurzamen van winnende teams vergt het doorlopen van een aantal stappen - don't leave home without them. Target Point hanteert hiervoor het Drexler/Sibbet Team Perfomance Model (TM). Dat begint bij de oriëntatievraag: waarom ben ik gevraagd voor dit team. Wat voeg ik toe, wat draag ik bij, en voel ik me daar prettig bij. Het niet (kunnen) beantwoorden van deze vraag leidt automatisch tot verwarring en frustratie: desoriëntatie, onzekerheid of zelfs angst.

Bouwen aan vertrouwen is een tweede belangrijke stap op weg naar een winnend team: de teamleden moeten zich veilig voelen om hun mening te geven of met ideeën te komen, op straffe van apathie of scepsis. Pas als deze stappen goed zijn doorlopen, kan er gewerkt worden aan het goed formuleren van de gezamenlijke visie en de doelen, eenieders bijdrage daaraan (hoe pakken we het aan) en de implementatie van het plan. Aan het werk. En winnen. Dat vergt oefening, het team moet 'het ritme' te pakken zien te krijgen. Als gestelde doelen eenmaal bereikt zijn - het gaat te lang of te goed met een high performance team - kan de fut eruit gaan. Er kunnen nieuwe teamleden bijkomen en weggaan, de onderneming kan van koers veranderen, kortom: een winnend team blijft niet zomaar een winnend team. Verduurzamen van succes begint daarom voor een belangrijk deel bij het leren ontwikkelen - en verduurzamen - van winnende teams. De grootste valkuil? Meteen starten met de implementatie. Interesse in de whitepaper Winnende Teams?

MEER OVER DIT ONDERWERP